Moeilijke termen van beleggen simpel uitgelegdBeleggen kan een uitdagende onderneming lijken, vooral als je wordt geconfronteerd met een wirwar van complexe financiële termen.Aandeel (share,stock, equity)

Stel je voor dat een bedrijf een grote taart is en elk aandeel een klein stukje van die taart vertegenwoordigt. Als je een aandeel van dat bedrijf koopt, betekent dit dat je een klein deel van het eigendom van dat bedrijf bezit. Hoe meer aandelen je hebt, hoe groter je deel van de taart is.

Nu komt het interessante gedeelte. Wanneer een bedrijf goed presteert, kan het winst maken. In plaats van die winst alleen voor zichzelf te houden, kan het bedrijf ervoor kiezen om een deel ervan als dividend aan de aandeelhouders uit te keren. 

Daarnaast kan de waarde van een aandeel fluctueren op basis van vraag en aanbod op de markt. Als er veel vraag is naar de aandelen van een bedrijf, kan de waarde van het aandeel stijgen. Op dezelfde manier kan de waarde dalen als er meer mensen proberen hun aandelen te verkopen dan dat er kopers zijn. 

 

Actief beleggen

Actief beleggen is een beleggingsstrategie waarbij beleggers proberen de markt te verslaan door actief te handelen in effecten, zoals aandelen, obligaties, grondstoffen of andere financiële instrumenten. Het idee achter actief beleggen is om te profiteren van korte-termijn prijsschommelingen, trends of andere marktinefficiënties om zo een hoger rendement te behalen dan de algemene markt.

Actieve beleggers nemen beslissingen op basis van hun eigen analyse, onderzoek en voorspellingen van marktbewegingen. Actieve beleggers kunnen verschillende strategieën gebruiken, zoals technische analyse, waarbij ze naar grafieken en historische prijsgegevens kijken om koop- en verkoopsignalen te identificeren, of fundamentele analyse, waarbij ze de financiële gezondheid en vooruitzichten van een bedrijf analyseren.

Het doel van actief beleggen is om hogere rendementen te behalen dan de marktgemiddelden, maar het brengt ook hogere kosten en risico's met zich mee. Actief beleggen vereist vaak meer tijd, onderzoek en monitoring van de markten, en er is geen garantie voor succes. Het is belangrijk op te merken dat het merendeel van de actieve beleggers er niet in slaagt de markt consistent te verslaan.

 

Activa (assets)

Assets, ook wel activa genoemd, zijn bezittingen of eigendommen die waarde vertegenwoordigen. 

Assets kunnen zowel tastbaar als ontastbaar zijn.

Tastbare assets zijn fysieke bezittingen die je kunt aanraken, zoals gebouwen, machines, voorraden, grondstoffen, voertuigen, enzovoort. Deze bezittingen hebben een materiële waarde en kunnen worden gebruikt in de bedrijfsvoering of verhandeld worden voor geld.

Ontastbare assets zijn bezittingen die geen fysieke vorm hebben, maar toch waarde vertegenwoordigen. Dit omvat bijvoorbeeld intellectuele eigendom, zoals patenten, auteursrechten, handelsmerken en merkreputatie.

Tastbare assets kunnen worden gebruikt om goederen te produceren of diensten te leveren, wat kan leiden tot inkomsten voor een bedrijf. Ontastbare assets kunnen de waarde en het concurrentievermogen van een bedrijf vergroten, wat kan leiden tot groei en hogere winstgevendheid.

 

Basispunt

Eén basispunt is gelijk aan 0,01% (of 0,0001) van een percentage.

Het concept van basispunten wordt gebruikt om kleine veranderingen in rentetarieven of rendementen uit te drukken. Het stelt ons in staat om nauwkeuriger te praten over rentebewegingen en rendementsverschillen zonder te werken met decimalen.

Bijvoorbeeld, als de rentevoet stijgt van 3,50% naar 3,75%, is dat een verandering van 25 basispunten, omdat het rentepercentage met 0,25% is gestegen.

 

Bedrijfsobligatie (corporate bond)

Een bedrijfsobligatie is een lening waarbij het bedrijf geld leent van investeerders in ruil voor een rentevergoeding en de terugbetaling van het geleende bedrag op een afgesproken vervaldatum.

Wanneer een bedrijf een obligatie uitgeeft, belooft het bedrijf om periodieke rentebetalingen te doen aan de obligatiehouders gedurende de looptijd van de obligatie. Dit rentepercentage, ook wel de couponrente genoemd, wordt meestal vastgesteld op het moment van uitgifte en is gebaseerd op de kredietwaardigheid van het bedrijf en de huidige marktomstandigheden. Naast de couponrente wordt het bedrag dat wordt terugbetaald aan het einde van de looptijd de nominale waarde of de hoofdsom genoemd.

 

Beleggingscategorie (asset class)

Een asset class, ofwel activaklasse, verwijst naar een groep van financiële instrumenten of beleggingen die vergelijkbare kenmerken en eigenschappen hebben. Het is een manier om verschillende soorten beleggingen te categoriseren op basis van hun onderliggende eigenschappen en risico-rendementsprofiel.

Voorbeelden van beleggingscategoriën zijn aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen en cash.

 

Beleggingsfonds (mutual fund)

Een beleggingsfonds is een collectieve belegging waarin het geld van verschillende beleggers wordt samengevoegd om te worden beheerd door professionele fondsbeheerders. Het fonds investeert het verzamelde geld in een gediversifieerde portefeuille van verschillende effecten, zoals aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten of andere financiële instrumenten.

Beleggers die deelnemen aan een beleggingsfonds kopen feitelijk aandelen van het fonds. Elke aandeelhouder bezit een deel van de totale portefeuille van het fonds. Het beheer van het fonds wordt uitgevoerd door professionele fondsbeheerders, die beslissingen nemen over welke effecten te kopen, verkopen of behouden op basis van het beleggingsdoel en de strategie van het fonds.

 

Beleggingshorizon

Een beleggingshorizon is de tijdsperiode waarin een belegger van plan is zijn of haar beleggingen aan te houden voordat hij of zij verwacht ze weer nodig te hebben. Het is de tijdshorizon waarop beleggingsbeslissingen worden genomen. 

Kortetermijnbeleggingshorizon: Dit verwijst naar een beleggingsperiode van meestal minder dan één jaar.

Langetermijnbeleggingshorizon: Dit betreft een beleggingsperiode van vijf jaar of langer. Beleggers met een langetermijnhorizon hebben vaak doelen zoals het opbouwen van een pensioenkapitaal en het opbouwen van vermogen voor de lange termijn. Ze kunnen zich veroorloven om meer risico te nemen.

 

Beurswaarde (market capitalisation, market cap)

Een term die wordt gebruikt om de waarde van een bedrijf op de openbare markt te meten. Het is de totale marktwaarde van alle uitstaande aandelen van een bedrijf.

De marktkapitalisatie wordt berekend door het aantal uitstaande aandelen van een bedrijf te vermenigvuldigen met de huidige marktprijs per aandeel. Marktkapitalisatie wordt vaak gebruikt als een maatstaf om de omvang van een bedrijf te bepalen.

 

Bewaarloon

Een bewaarloon is een vergoeding die door een broker in rekening wordt gebracht voor het bewaren van effecten op naam van de belegger. Het wordt ook wel eens aangeduid als bewaarloon, bewaarloonkosten of bewaarvergoeding.

Wanneer beleggers effecten, zoals aandelen of obligaties, kopen via een broker, kunnen deze effecten op naam van de belegger worden geregistreerd bij een centrale bewaarinstelling. De broker zorgt voor het administratieve proces van het bijhouden van de eigendom van de effecten en het verstrekken van relevante informatie aan de belegger.

 

Dividend

Een dividend is een bedrag dat een bedrijf uitkeert aan zijn aandeelhouders als een deel van de winst. Het is een manier waarop een bedrijf zijn winst met zijn aandeelhouders deelt.

Wanneer een bedrijf winst maakt, kan het ervoor kiezen om een deel van die winst terug te geven aan de mensen die aandelen van het bedrijf bezitten, dit worden aandeelhouders genoemd. Dit bedrag, dat het dividend wordt genoemd, wordt meestal uitbetaald in contanten, maar kan ook worden uitbetaald in extra aandelen of andere vormen van uitkeringen.

 

ETF (Exchange Traded Fund)

Een ETF, afkorting voor Exchange-Traded Fund, is een beleggingsfonds dat op de beurs verhandeld wordt als een gewoon aandeel. Het is een populair type beleggingsinstrument dat beleggers in staat stelt om te investeren in een gevarieerde portefeuille van effecten, zoals aandelen, obligaties, grondstoffen of andere activa.

Het belangrijkste kenmerk van een ETF is dat het de prestaties van een bepaalde index probeert te volgen. Een index kan bijvoorbeeld de S&P 500 (de 500 grootste bedrijven in USA) zijn.

 

FOMO (Fear Of Missing Out)

FOMO staat voor "Fear of Missing Out", wat in het Nederlands "angst om iets te missen" betekent. Het verwijst naar een gevoel van angst of onrust dat mensen ervaren wanneer ze het idee hebben dat anderen een leuke, spannende of lucratieve ervaring hebben waar ze zelf niet bij zijn.

FOMO kan voorkomen bij beleggers wanneer ze het idee hebben dat ze een bepaalde beleggingskans missen. Als ze horen over anderen die grote winsten maken op de beurs, kan FOMO hen aanzetten om impulsieve beslissingen te nemen en snel in te stappen zonder grondig onderzoek of gedegen beleggingsstrategie.

Het gevoel van FOMO kan negatieve gevolgen hebben, zoals impulsieve beslissingen, onrealistische verwachtingen en financiële verliezen. Het is belangrijk om FOMO te herkennen en ermee om te gaan door rationeel te blijven, je eigen doelen en prioriteiten te volgen, en niet te worden beïnvloed door de angst om iets te missen.

 

Hedgefonds (hedge fund)

Een hedgefonds is een beleggingsfonds dat meestal alleen toegankelijk is voor institutionele beleggers en vermogende particulieren. Het wordt beheerd door professionele vermogensbeheerders. 

In tegenstelling tot traditionele beleggingsfondsen, die meestal beperkt zijn tot het kopen en aanhouden van aandelen of obligaties, kan een hedgefonds gebruikmaken van complexere beleggingsstrategieën. Dit kan onder meer het innemen van longposities (het kopen van effecten in de verwachting dat de prijs zal stijgen), het innemen van shortposities (het verkopen van effecten die ze niet bezitten in de verwachting dat de prijs zal dalen), het gebruik van afgeleide instrumenten en andere risicovolle technieken om rendement te genereren, ongeacht de richting van de markt.

Hedgefondsen proberen vaak risico's af te dekken of te "hedgeen", vandaar de naam. Ze streven ernaar om ongeacht de marktomstandigheden winst te maken.

 

Inflatie

Inflatie verwijst naar de algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten in een economie gedurende een bepaalde periode. Met andere woorden, het is de afname van de koopkracht van geld, waardoor men meer geld nodig heeft om dezelfde hoeveelheid goederen en diensten te kopen.

 

Koers (stock price)

Een koers, ook wel stock price genoemd, verwijst naar de prijs waartegen een specifiek aandeel van een bedrijf op een bepaald moment wordt verhandeld op de markt. Het is de prijs waartegen kopers bereid zijn het aandeel te kopen en verkopers bereid zijn het aandeel te verkopen.

 

Kostenratio (Total Expense Ratio, TER)

Total Expense Ratio (TER) is een financiële maatstaf die wordt gebruikt om de kosten van een beleggingsfonds uit te drukken. Het geeft een indicatie van de totale kosten die beleggers kunnen verwachten te betalen voor het beheer van het fonds gedurende een bepaalde periode.

De TER omvat verschillende kostencomponenten, waaronder beheervergoedingen, administratiekosten, bewaarloon, distributiekosten en eventuele andere operationele kosten. Deze kosten worden meestal jaarlijks in rekening gebracht en worden afgetrokken van het vermogen van het fonds. 

 

Passief beleggen

Passief beleggen is een beleggingsstrategie waarbij beleggers proberen het rendement van een bepaalde marktindex te repliceren in plaats van actief te proberen de markt te verslaan. Het houdt in dat beleggers een gediversifieerde portefeuille van effecten samenstellen die de samenstelling van een specifieke index weerspiegelt, zoals de S&P 500.

Het idee achter passief beleggen is dat de markt als geheel vaak moeilijk te verslaan is, vooral op de lange termijn. In plaats van te proberen individuele effecten te selecteren die beter presteren dan de markt, profiteert passief beleggen van de bredere marktrend en biedt het beleggers een brede diversificatie.

 

Private equity

Private equity verwijst naar een vorm van investeren waarbij kapitaal wordt verstrekt aan niet-beursgenoteerde bedrijven, oftewel bedrijven die geen openbaar verhandelde aandelen hebben. Het is een vorm van investering waarbij investeerders, zoals private equity-fondsen of vermogende individuen, direct in het eigen vermogen van bedrijven investeren.

 

Spread

Spread is het verschil tussen twee prijzen, meestal in de context van het verhandelen van effecten, valuta of andere financiële instrumenten. Het geeft het verschil aan tussen de biedprijs (de prijs waartegen kopers bereid zijn een activum te kopen) en de laatprijs (de prijs waartegen verkopers bereid zijn een activum te verkopen).

 

Transactiekosten

Transactiekosten bij een broker zijn de kosten die in rekening worden gebracht voor het uitvoeren van transacties in financiële instrumenten (effecten).
Commissies kunnen worden berekend op basis van een vast bedrag per transactie of als een percentage van de transactiewaarde.

 

Ticker

Een ticker is een unieke afkorting of symbool dat wordt gebruikt om een specifiek effect op de beurs. Het is een korte reeks van letters, cijfers of een combinatie van beide die wordt toegewezen aan een beursgenoteerd effect, zoals een aandeel, een ETF, een obligatie of een optie. Tickers worden gebruikt om snel en eenvoudig specifieke effecten te identificeren tijdens handelsactiviteiten en bij het opzoeken van financiële informatie.

Bijvoorbeeld, "AAPL" is de ticker voor Apple Inc.