Algemene Voorwaarden

FIRE YOUR LIFE bestaat niet uit professioneel financieel adviseurs en accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. De informatie op deze site is informatief en voor entertainment doeleinden bedoeld. Zoek professioneel advies indien je onvoldoende kennis bezit en in het echte leven financiële handelingen wilt stellen. FIRE YOUR LIFE geeft geen persoonlijk financieel advies en geen enkele uitlating op het platform is als persoonlijk financieel advies bedoeld. Ook eventueel mailcontact is nooit als persoonlijk financieel advies bedoeld. De informatie op deze site vormt geen openbaar bod of een verzoek om aandelen of financiële instrumenten aan te schaffen. Investeren en beleggen kan gepaard gaan met verliezen. De informatie is verstrekt met de nodige zorg en aandacht, maar ik ben niet aansprakelijk voor de juistheid / volledigheid van de teksten en economische informatie.

Artikel 1 Algemene Bepalingen FIRE YOUR LIFE is een spel platform waarbij de spelers financiële educatie verwerven met als doel in het echte leven mogelijks financieel onafhankelijk te worden. Het spel stelt financiële informatie ter beschikking gebasseerd op boeken, blogposts, studies…
FIRE YOUR LIFE is op geen enkele wijze een adviserende instantie met betrekking tot investerings- of beleggingsmogelijkheden. Er worden geen specifieke beleggingsproducten aangeboden, aangeraden of gepromoot. Er worden wel beleggingsmogelijkheden uitgelegd. De speler kiest uiteindelijk zelf of die een belegging of investering in het echte leven zelf wil uitvoeren, geen actie onderneemt of beleggingsadvies en hulp vraagt aan een erkende financieel adviseur.
De speler, is een natuurlijk persoon die zich aanmeldt bij het platform FIRE YOUR LIFE en die toegang krijgt tot een gedeelte van de inhoud of tegen betaling de volledig inhoud van het spel. de spelersovereenkomst, door zich aan te melden bij FIRE YOUR LIFE gaat de speler akkoord met de algemene voorwaarden en gedragsregels die FIRE YOUR LIFE op heeft gesteld.
Inhoud: Het spel bevat informatie over de FIRE levensstijl, besparingen, verschillende beleggingsactiva, tijdsbeheer… Deze informatie wordt voorzien door middel van cursussen, tests, boeksamenvattingen. Er worden tevens tools ter beschikking gesteld om verkregen informatie eenvoudiger te verwerken.

Artikel 2 Toepasbaarheid De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door FIRE YOUR LIFE gedane:
Offertes
Reclames
Gesloten overeenkomsten
Aanbiedingen
Overige handelingen in naam van FIRE YOUR LIFE.
De speler heeft de algemene voorwaarden voor deelname aan het spel en/of voor het betalen van het betaalde lidmaatschap kunnen inzien op de website.

FIRE YOUR LIFE wijst in beginsel de algemene voorwaarden van anderen af. Echter partijen kunnen onderling anders bepalen, dit dient ten alle tijden schriftelijk vastgelegd te worden.
Wanneer een bepaling onduidelijk is dan zal FIRE YOUR LIFE de bepaling zoveel mogelijk in het licht van deze algemene voorwaarden uit proberen te leggen.
Eventuele ongeldigheid van een of meerdere van deze bepalingen tasten de algemene voorwaarden voor het overige niet aan.

Artikel 3 Aanbod Alle aanbiedingen en/ of offertes die mondeling, schriftelijk, telefonisch of via elektronische middelen zijn gecommuniceerd zijn in beginsel 14 dagen geldig.
De prijzen in aanbiedingen, offertes, op de website en overeenkomst worden in beginsel inclusief BTW weergegeven.
De diensten die aangeboden worden op de website, worden in beginsel weergegeven met een individuele beschrijving en bijbehorende prijs.
Wanneer de speler eenzijdig het aanbod wijzigt dan is in beginsel het aanbod niet meer geldig.
Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor een toekomstige situaties.
Een samengestelde prijsopgave verplicht FIRE YOUR LIFE niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Overeenkomst, termijn, uitvoering en herroeping De overeenkomst ontstaat door middel van een aanbod door FIRE YOUR LIFE en aanvaarding van het desbetreffende aanbod door de speler.
Na het ontstaan van de overeenkomst, zal FIRE YOUR LIFE de afgenomen dienst beschikbaar stellen op het door haar aangewezen spel platform.
Indien het betaalde lidmaatschap niet beschikbaar of niet naar behoren functioneert dan dient de speler hiervan onmiddellijk melding te maken bij FIRE YOUR LIFE
FIRE YOUR LIFE zal wanneer het in lid 3 genoemde geval zich voordoet zo snel mogelijk voorzien in een oplossing.
Ten aanzien van het betaalde lidmaatschap geldt dat de eerste maand niet tussentijds opgezegd kan worden.
Na de eerste maand wordt het betaalde lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. Na de automatische verlenging is het mogelijk om het lidmaatschap maandelijks op te zeggen. De opzegging dient te allen tijde schriftelijk en voor de 1e van de maand te geschieden.
Indien de speler niet wenst dat het betaalde lidmaatschap automatisch verlengd wordt voor onbepaalde tijd dan dient de de speler uiterlijk 14 dagen voor de automatische verlenging schriftelijk opzeggen bij FIRE YOUR LIFE
Na de betaling wordt er een factuur opgemaakt. Deze wordt verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Indien gewenst, kan er gekozen worden voor een factuur per post. Hiervoor wordt een administratieve kost van €2,00 (twee euro) in rekening gebracht.

Artikel 5 Verplichting van de speler De Speler is verplicht om FIRE YOUR LIFE te voorzien van juiste en volledige informatie.
De speler heeft de verplichting om tijdig FIRE YOUR LIFE te voorzien van de informatie die benodigd is voor het uitvoeren van de dienst.
Indien de speler de voor de uitvoering benodigde gegevens onvolledig of niet tijdig verstrekt dan heeft FIRE YOUR LIFE het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de de speler in rekening te brengen.
Indien de speler zijn verplichting niet deugdelijk nakomt en hierdoor schade ontstaat aan zijde van FIRE YOUR LIFE, dan is de speler aansprakelijk voor deze schade.
Mocht nakoming om welke reden dan ook niet of niet tijdelijk haalbaar zijn, voorts dienen partijen in goed overleg te treden om een passende oplossing te bewerkstelligen.

Artikel 6 Herroeping, retour & ontbinding Wanneer de speler wenst om de overeenkomst te wijzigen dan is dit alleen mogelijk in overleg met de FIRE YOUR LIFE en dienen de wijzigingen altijd schriftelijk opgenomen te worden.
Niet-fysieke diensten, zoals cursussen en informatieproducten kunnen niet geretourneerd worden.
Het herroepingsrecht is uitgesloten, dit is gelegen in de aard van de aangeboden niet- fysieke diensten.
FIRE YOUR LIFE kan ten alle tijden besluiten om de prijzen van haar diensten te verhogen, deze verhoging kan ook worden doorgevoerd op reeds bestaande overeenkomsten. De consument is na een prijsverhoging gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen binnen 3 maanden na de prijsverhoging.

Artikel 7 Overmacht Indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht en dit gedurende een termijn van 30 dagen voortduurt, dan zijn partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen dat reeds gepresteerd is door FIRE YOUR LIFE zal in rekening worden gebracht bij de speler.
Wanneer dienstverlening tijdelijk zal worden stil gelegd, dan zullen de de speler en die belang hebben bij deze informatie geïnformeerd worden en zal er een oplossing tussen partijen worden gevonden.
Ter aanvulling op artikel 7 kan FIRE YOUR LIFE de overeenkomst met de speler zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst per direct geheel of gedeeltelijk beëindigen. De gevallen waarbij FIRE YOUR LIFE gebruik kan maken van deze bevoegdheid zijn:
Wanneer aan de speler (voorlopige) surseance van betaling is verleend.
Wanneer vermoed wordt dat de speler niet zal voldoen aan betalingsverplichting.
Wanneer faillissement voor/door de speler is aangevraagd.
Wanneer de speler personen die werkzaam zijn bij FIRE YOUR LIFE op enerlei wijze onbehoorlijk behandelt. Hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld intimidatie, discriminatie etc.
Wanneer de speler inbreuk maakt op rechten van een derde.
Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd aan zijde van FIRE YOUR LIFE, dan worden de reeds verrichte werkzaamheden in rekening gebracht bij de speler, de reeds verrichte prestaties en daarmee verband houdende betalingsverplichting zal niet deel uit maken van de ongedaan making.

Artikel 8 Betaling, aanmaning & incassokosten Betaling dient direct te geschieden via de daarvoor meegedeelde betaalmethodes.
Betaling dient zonder enige vorm van verrekening of aftrek te geschieden.
Na ontvangst van de betaling zal het betaale lidmaatschap zo snel als mogelijk beschikbaar gesteld worden of zal er een toegangsmogelijkheid worden verstrekt.
Tot het moment dat de betaling is voltooid is er geen toegang tot de desbetreffende inhoud.
Indien men een andere betalingsregeling wenst overeen te komen, dan dient men dit te allen tijde schriftelijk overeen te komen.
Betaling met betrekking tot het betaalde lidmaatschap kan jaarlijks of maandelijks door de de speler voldaan worden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid De overeenkomst die gesloten is tussen FIRE YOUR LIFE en de speler behoort tot de categorie inspanningsovereenkomsten. Daarom kan FIRE YOUR LIFE nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
Mocht FIRE YOUR LIFE ondanks lid 1 aansprakelijk gesteld worden dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade met een maximaal bedrag ter hoogte van het bedrag dat het laatste jaar werd betaald voor het betaalde lidmaatschap (excl. BTW).
In de hiervoor genoemde leden wordt gesproken over directe schade, onder directe schade dient men te verstaan: schade die in eng causaal verband staat ten aanzien van de verkregen informatie. Hierbij staat centraal dat het maximale schadevergoedingsbedrag beperkt wordt met de genoemde maxima in lid 2.
Iedere indirecte aansprakelijkheid t.a.v. de aangeboden diensten en producten wordt uitgesloten, denk hierbij aan gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, materialen en programmatuur van derden. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid die verband houdt met de verminking, vernietiging of verlies van documenten.
Wanneer nakoming door FIRE YOUR LIFE blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming slechts indien de speler FIRE YOUR LIFE schriftelijk in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn voor de zuivering voor de tekortkoming gesteld wordt. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten van de tekortkoming, zodat FIRE YOUR LIFE hierop deugdelijk kan reageren.
De speler vrijwaart FIRE YOUR LIFE voor alle aanspraken van de door derden geleverde diensten aan FIRE YOUR LIFE. Verder vrijwaart de speler FIRE YOUR LIFE voor alle aanspraken die derden ter zake van schade die ontstaan is door onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van de het verleende informatie van FIRE YOUR LIFE.
De wijze waarop de speler informatie tot zich neemt en interpreteert kan FIRE YOUR LIFE niet tegengeworpen worden.

Artikel 10 Druk & zet fouten Mededelingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, in geval van twijfel dient de speler dienaangaande nader onderzoek te verrichten. Dit kan door simpelweg contact op te nemen met FIRE YOUR LIFE.

Artikel 11 Intellectueel Eigendom De teksten, afbeeldingen, creatieve elementen en bedrijfsnaam zijn in principe eigendom van FIRE YOUR LIFE met uitzondering van stukken die door derden zijn aangeleverd waarop een geldig intellectueel eigendomsrecht rust.

Artikel 12 Aanpassing Algemene voorwaarden Het bestuur van FIRE YOUR LIFE is ten alle tijden bevoegd om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Van een relevante wijziging van de algemene voorwaarden wordt dienstontvanger op de hoogte gebracht.

Artikel 13 Geheimhouding Elk der partijen is gehouden tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is dan wel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijze hadden kunnen begrijpen.

Artikel 14 Toepasselijk recht & klachtenregeling Op alle diensten, producten en (rechts)handelingen is Belgisch Recht van toepassing.
De rechter van Gent is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft.
Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Ben je niet tevreden over de diensten van FIRE YOUR LIFE? Contacteer dan FIRE YOUR LIFE via info@fireyourlife.com of per brief: Stationsstraat 58, 9990 Maldegem (België)

29/8/2022

Disclaimer Wij zijn geen professioneel financieel adviseurs en geven geen advies. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade geleden door het gebruik van Fire your Life. Alle info is educatief en voor amusementsdoeleinden bedoeld. Zoek professioneel advies indien je hier behoefte aan hebt. Beleggen brengt risico’s met zich mee, je kan je inleg verliezen.